Hệ thống giám sát phòng sạch HR-FMS / HR-FMS Cleanroom Monitoring System

Giới thiệu:
Hệ thống giám sát phòng sạch HR-FMS chủ yếu được sử dụng để theo dõi thời gian thực các thông số môi trường trong phòng sạch và hoàn thành các chức năng quản lý và lưu trữ dữ liệu. Hệ thống giám sát phòng sạch HR-FMS có thể thực hiện giám sát độ sạch, nhiệt độ và độ ẩm, chênh lệch áp suất theo thời gian thực , tốc độ gió và các thông số khác của phòng sạch.
Mã: 1269-10110 Danh mục: