IEC là viết tắt của International Electrotechnical Commission. IEC cung cấp một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa để kiểm tra và chứng nhận. Thử nghiệm IEC tập hợp tập hợp các quy tắc, thông số kỹ thuật và thuật ngữ đã thỏa thuận cho phép các nhà sản xuất kiểm tra thiết bị của họ về sự phù hợp. Thiết bị thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC, bao gồm các lĩnh vực như: chống cháy, chống nước, thử thiết bị điện …. cho các sản phẩm điện tử, dân dụng và công nghiệp.

Một số tiêu chuẩn thông dụng như: IEC 60065, IEC 60204-1, IEC 60204-11, IEC 60204-31, IEC 60204-32, IEC 60335, IEC 60335-1, IEC 60529, IEC 60598, IEC 60601, IEC 60601-1, IEC 60601-1:1988 +A1(1991)+A2(1995), IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-4, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-11, IEC 60745, IEC/EN 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61010, IEC 61010-1, IEC 61326, IEC 61326-1, IEC 61547, IEC 62233, IEC 62368-1, CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR 14-2, CISPR 22, CISPR 24, CISPR 32