Thiết bị thử nghiệm chống cháy theo chuẩn CFR-818, CFR-P18, IEC 60331-11 và 21 KWS 409 (5.14) / Fire Resistance Tester

Máy thử IEC 60331-11 được sử dụng trong các điều kiện thử nghiệm mà nhiệt độ ngọn lửa cơ bản ít nhất là 750 ℃ và thử nghiệm cáp tiếp xúc với ngọn lửa cần duy trì tính toàn vẹn của mạch.

Mã: 1212-10800 Danh mục: