Thiết bị thử nghiệm cháy lan mặt sàn theo chuẩn FRP-827, ISO 9239-1, KS F ISO 9239-1, KS F ISO 9239-2 / Flooring Radiant Panel Tester, FRP-827, ISO 9239-1, KS F ISO 9239-1, KS F ISO 9239-2

Bề mặt này của thiết bị thử ngọn lửa lan truyền vật liệu (ISO 9239, Thiết bị kiểm tra tấm nền bức xạ sàn) là phương pháp thử nghiệm sự lan truyền phản xạ chính thức của ngọn lửa trên vật liệu lát sàn trong điều kiện gió lùa khi đám cháy trên tòa nhà xảy ra ngọn lửa ở ngăn hoặc phòng liền kề

Mã: 1212-10740 Danh mục: