Thiết bị thử cháy theo chuẩn DIN53436 JIS1321 GB/T 20285-2006 / Mouse Tester (for Noxious Gas Analysis)

Thiết bị kiểm tra độc tính của khói vật liệu được thiết kế theo DIN53436 AND. nó nhận ra khói của vật liệu cháy sản xuất liên tục và ổn định và khai thác khí, mô tả định lượng khí thải của nồng độ khói và tính toán chính xác tốc độ tạo khói, do đó nó có thể được sử dụng cho các trường hợp khác nhau của các vật liệu khác nhau (bao gồm các tỷ lệ khác nhau và nồng độ khác nhau của tạo khói) và đánh giá mức độ phơi nhiễm của động vật tại các thời điểm khác nhau.

Mã: 1212-10730 Danh mục: