Thiết bị thử nghiệm cháy nguồn lửa đơn EN ISO 11925-2 / Single-Flame Source Test

Dụng cụ này được thiết kế theo ISO11925-2, được sử dụng để kiểm tra vật liệu xây dựng trong điều kiện không có bức xạ bên ngoài tác động trực tiếp lên các mẫu đặt thẳng đứng với ngọn lửa nhỏ để xác định tính dễ cháy của các sản phẩm xây dựng.

Mã: 1212-10210 Danh mục: