Thiết bị thử nghiệm cháy dọc CFR 1615/1616, CATB117 / Vertical Flammability Tester

Do trẻ nhỏ thiếu ý thức về nguy hiểm nên khi đồ ngủ tiếp xúc với lửa có thể gây cháy và gây nguy hiểm cho sự an toàn. Điều này làm cho các sản phẩm như vậy an toàn cho tính dễ cháy của quần áo ngủ của trẻ em là một trong những khía cạnh quan trọng hơn của vấn đề. Một số nước phát triển đã xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, thực hiện các yêu cầu về chống cháy đối với quần áo ngủ trẻ em, thử nghiệm theo phương pháp quy định trong quy chuẩn, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ bị cấm nhập khẩu và bán.

Thiết kế và sản phẩm Bộ kiểm tra khả năng cháy dọc dựa trên đồ ngủ trẻ em CFR 1615/1616, tiêu chuẩn liên quan CA TB117. Chủ yếu được sử dụng để kiểm tra khả năng chống thấm của đồ ngủ trẻ em hoặc vải khi tiếp xúc với lửa nhỏ.

Mã: 1212-10150 Danh mục: