Kiểm tra mật độ khói ASTM E 662, F814, BS6401, ISO 5659, NES 711 / Smoke Density Tester

Hộp khói (Smoke Density Chamber) đo mật độ quang của khói tạo ra từ mẫu thử khi mẫu thử có độ dày nhất định tiếp xúc với nguồn nhiệt (2,5W / c㎡, 25㎾ / ㎡ bằng lò E 662) hoặc cháy trong buồng.

Mã: 1212-10100 Danh mục: