Bom nhiệt lượng kế 10 MW/m2, ISO 9705, 1993, PrEN 13823, IEC 60332-3 / Large Scale Calorimeter, Industrial & real scale calorimeter

Nguyên tắc của bài kiểm tra Nhiệt lượng kế quy mô lớn cũng giống như nguyên tắc của Nhiệt lượng kế hình nón.

Mã: 1212-10110 Danh mục: