Thiết bị thử nghiệm chỉ số Oxy tới hạn LOI khả năng cháy của sản phẩm ASTM D 2863, ISO 4589-2, ISO 4589-3, NES 714, NES 715 F Tech-ISO4589 ASTM D 2863, ISO 4589-3, NES 715 / Limited & temper

LOI (Máy thử chỉ số oxy giới hạn) đo nồng độ oxy tối thiểu khi cần thiết khi đốt mẫu. Thiết bị này là thiết bị phân tích oxy được điều chỉnh Loại thuận từ có độ chính xác, tuổi thọ cao, tỷ lệ lỗi ít hơn và độ tin cậy cao.

Mã: 1212-10040 Danh mục: