IEC 60884-1 2013 Điều khoản 24.4 Máy kiểm tra độ bền kéo ở nhiệt độ thấp / IEC 60884-1 2013 Clause 24.4 Low Temperature Tensile Strength Testing Machine LTI-1 H926 H926A

Thiết bị này nên được sử dụng với buồng nhiệt độ thấp, thiết bị phải được đặt trên đệm cao su xốp dày khoảng 40mm, và nên đặt thiết bị trong buồng nhiệt độ thấp trước và trong khi thử nghiệm.

Mã: 1209-17410 Danh mục: