IEC 60884-1 Hình 21 Thiết bị thử nghiệm ổ cắm để thử nghiệm uốn 10-60 vòng / phút / IEC 60884-1 Figure 21 Plug Socket Tester Apparatus For Flexing Test 10-60rpm HC9919

Mã: 1209-16780 Danh mục: