Thiết bị thử nghiệm ổ cắm cố định một trạm, Điều 24 Hình 30 Thiết bị thử nghiệm IEC / Single Station Fixation Pins Plug Socket Tester , Clause 24 Figure 30 IEC Test Equipment HC9928

Mã: 1209-10540 Danh mục: