Kim điều khiển điện – Thiết bị kiểm tra ngọn lửa để kiểm tra tính dễ cháy Nút hoạt động Thông gió / Electrical Control Needle – Flame Test Equipment For Flammability Testing Button Operation

Máy thử nghiệm được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan IEC60695-11-5, máy thử ngọn lửa hình kim là thiết bị đặc biệt được sử dụng để thử nghiệm độ nguy hiểm cháy của ngọn lửa nhỏ do các điều kiện sự cố trong đánh giá công nghệ mô phỏng Trang thiết bị. Nó có thể áp dụng để đo mức độ nguy hiểm cháy cho các thiết bị điện và điện tử và các bộ phận và bộ phận của chúng, và cũng có thể áp dụng cho phép đo mức độ nguy hiểm cháy đối với các vật liệu cách điện rắn hoặc các vật liệu dễ cháy khác.

Mã: 1209-16490 Danh mục: