IEC60335-1 Hình 8 Thiết bị trạm đơn để kiểm tra uốn cong thiết bị gia dụng Điều khiển PLC / IEC60335-1 Figure 8 Single Station Apparatus For Home Appliance Flexing Test PLC Control HJ0608C

IEC 60335-1 Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung, Điều 23.3, Điều 25.14 và Hình 8, IEC 60335-2-23 Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-23: Yêu cầu riêng đối với thiết bị cho Điều khoản chăm sóc da hoặc tóc 11.101

Mã: 1209-15820 Danh mục: