IEC60529 Hình 2 Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống xâm nhập / Phòng thử nghiệm môi trường cát và bụi IP5 IP6 / IEC60529 Fig 2 Ingress Protection Test Equipment / IP5 IP6 Sand and Dust Environm

Thiết bị thử nghiệm phù hợp để thử nghiệm cát và bụi của các sản phẩm điện của đặc tính thứ nhất là 5 và 6 (IP5 và IP6). Nó được sử dụng để kiểm tra các bộ phận làm kín và khả năng chống bụi và cát của vỏ bọc của các sản phẩm điện và điện tử, phụ tùng và phớt ô tô, xe máy. Để phát hiện việc sử dụng, cất giữ, vận chuyển các sản phẩm điện, điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy và phớt dưới môi trường cát, bụi.

Mã: 1209-15680 Danh mục: