IEC 60529 Hình 2 Phòng thử nghiệm cát và bụi để xác minh khả năng bảo vệ chống lại bụi / IEC 60529 Fig 2 Sand And Dust Test Chamber To Verify Protection Against Dust DC-3

Buồng thử nghiệm cát và bụi được thiết kế và sản xuất theo IEC60529-2001 <Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (mã IP)> Hình 2, IEC60598-1-2008 và v.v. Nó mô phỏng nhân tạo môi trường bụi để kiểm tra khả năng chống bụi khả năng của các mẫu thử nghiệm.

Mã: 1209-12810 Danh mục: