Thiết bị lấy mẫu di động / Mobile Clean Sampling Cabinet

Giới thiệu:
Tủ lấy mẫu sạch di động YJS được sử dụng để lấy mẫu nguyên liệu cho dược phẩm.
Mã: 1269-10280 Danh mục: