Hệ thống kiểm soát ô nhiễm khói ASS1/ Smoke pollution control systems

Khi các nhà sản xuất và tổ chức thử nghiệm giảm bớt các yêu cầu về phát thải khí thải của quá trình đốt cháy, đáp ứng ngày càng nghiêm ngặt, chúng tôi đã đưa ra hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí venturi. Đó là hệ thống kiểm soát ô nhiễm hiệu quả để giảm lượng khí thải độc hại đốt cháy đến giá trị tối thiểu.

Khí thải ăn mòn có chứa các chất dạng hạt H2O, CO2, CO, HCl, NOx, SOx, HCN, v.v. được tạo ra trong quá trình đốt cháy, hệ thống kiểm soát ô nhiễm có khả năng xử lý và loại bỏ khí ăn mòn hoặc các chất khác được loại bỏ theo yêu cầu.

Mã: 1212-10270 Danh mục: