Ấm đun nước không dây điện Thiết bị kiểm tra độ bền rút rút Thiết bị kiểm tra độ bền Máy trạm đơn IEC60335 -2- 15 / Electric Cordless Kettle Insert Withdraw Durability Test Apparatus Single

Mã: 1209-15740 Danh mục: