Que thử que thử D Đầu dò ngón tay IEC61032 Hình 4 Thiết bị thử nghiệm an toàn / Test Rod Probe D Test Finger Probe IEC61032 Figure 4 Safety Testing Apparatus HT-I04 HT-I04T

Đầu dò này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của đầu dò thử nghiệm IEC61032 hình 4 D và IEC60529 cho IP4 và IEC60065. Đầu dò que này nhằm xác minh khả năng bảo vệ con người khỏi việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ chống truy cập bằng dây.

Mã: 1209-14910 Danh mục: