Góc đo nhiệt độ cho các sản phẩm điện 32 điểm / Temperature Measurement Corner For Electrical Products 32 Points CS-1

Góc đo nhiệt độ phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60335-1: 2004 chương 11. Nó được thiết kế và sản xuất để cung cấp môi trường cần thiết cho thử nghiệm tăng nhiệt độ của tất cả các loại sản phẩm điện, điện. Nó có thể được tùy chỉnh theo các mẫu thử nghiệm khác nhau.

Mã: 1209-14820 Danh mục: