IEC60245-2 Hình 1 Thiết bị kiểm tra cáp Máy kiểm tra uốn dẻo Cáp linh hoạt / IEC60245-2 Figure 1 Cable Testing Equipment Flexible Cables Flexing Tester FCF-1

Máy thử cáp này được thiết kế và sản xuất phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC60245.2 điều 22.7. Nó được sử dụng để kiểm tra độ bền cơ học của cáp mềm đã hoàn thành. Thử nghiệm này không áp dụng cho cáp mềm có lõi có tiết diện danh nghĩa lớn hơn 4mm 2 và cáp có nhiều hơn 18 lõi xếp thành nhiều hơn hai lớp đồng tâm.

Mã: 1209-14340 Danh mục: