IEC 60730-1 Hình 8 Máy kiểm tra thiết bị di động Nhãn đánh dấu Máy kiểm tra độ bền / IEC 60730-1 Figure 8 Portable Appliance Tester Labels Marking Durability Tester IN-2

Thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60730-1 hình 8 và các yêu cầu của Phụ lục A, được sử dụng để thử nghiệm tính năng đánh dấu độ bền của bộ điều khiển.

Thiết bị tuân theo các yêu cầu về kích thước của IEC 60730-1 Hình 8. Thời gian thử nghiệm có thể được đặt từ 1 đến 999999 (mặc định là 12 lần), tốc độ thử nghiệm 48 vòng / phút. Nó là một thiết bị chuyên nghiệp vận hành dễ dàng.

Mã: 1209-13220 Danh mục: