IEC60065 2014 Điều khoản 10.4.2 Hình 6 Dụng cụ kiểm tra độ bền điện môi đối với độ bền điện môi của vật liệu cách điện / IEC60065 2014 Clause 10.4.2 Figure 6 Dielectric Strength Test Instrum

Nó được sử dụng để kiểm tra độ bền điện môi của vật liệu cách điện.

Mã: 1209-12940 Danh mục: