IEC 60884-1 Hình 14 Thiết bị kiểm tra ổ cắm 100 N để kiểm tra chân không rắn / IEC 60884-1 Figure 14 100 N Plug Socket Tester Device For Testing Non – Solid Pins NP-1

Mã: 1209-12570 Danh mục: