IEC60884-1 Hình 11 Thiết bị kẹp máy kiểm tra độ bền kéo / IEC60884-1 Figure 11 Tensile Strength Testing Machine Clamping Device CL-1

Mã: 1209-12440 Danh mục: