IEC 60884-1 Hình 30 Thiết bị kiểm tra ổ cắm để kiểm tra việc cố định chân cắm trong thân phích cắm / IEC 60884-1 Fig. 30 Apparatus Plug Socket Tester To Verify Fixation Of Pins In The Plug B

Mã: 1209-10070 Danh mục: