Ba thiết bị kiểm tra dây ròng rọc, Máy kiểm tra uốn để kiểm tra độ bền cáp linh hoạt đã hoàn thành / Three Pulley Wire Testing Equipment , Flexing Tester For Completed Flexible Cable Strengt

Trong quá trình thử nghiệm với 1000 chu kỳ, tức là 2000 chuyển động đơn lẻ, không được xảy ra gián đoạn dòng điện, cũng không xảy ra ngắn mạch giữa các ruột dẫn, cũng như ngắn mạch giữa cáp và puli (thiết bị uốn).

Mã: 1209-11630 Danh mục: