IEC 60065 2014 Điều khoản 9.1.1.3 Đầu dò thử nghiệm trẻ em 18 để kiểm tra xem các bộ phận nguy hiểm có thể được chạm vào hay không / IEC 60065 2014 Clause 9.1.1.3 Children Test Probe 18 To

Có thể kết hợp với máy đo kéo đẩy để đạt được lực thử tải 10N

Mã: 1209-11410 Danh mục: