Điều khoản IEC6066918.3 Kiểm tra quá tải với đèn dây tóc Ngân hàng tải đèn Halogen 24A PLC 1 kênh / IEC60669 Clause18.3 Overload Test with Filament Lamps Halogen Lamp Load Bank 24A PLC 1 Cha

Mã: 1209-11210 Danh mục: