IEC 60884-1 Hình 21 Bộ kiểm tra uốn dây nguồn với 6 bộ kẹp / IEC 60884-1 Figure 21 Power Cord Flexing Tester With 6 Sets Of Clamps HC9919

Mã: 1209-11070 Danh mục: