Đầu dò thử nghiệm ngắn bền bỉ IEC 60065 Điều khoản 9.1.1.2 để xác minh khả năng bảo vệ chống lại việc tiếp cận các bộ phận sống nguy hiểm / Durable Short Test Probe IEC 60065 Clause 9.1.1.2

Nó có thể được sử dụng để thử nghiệm bảo vệ vỏ bọc khi mở lỗ ren của M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy).

Mã: 1209-10830 Danh mục: