IEC60335-2-24 Hình 102 Mẹo dụng cụ cào đầu dò ngón tay thử nghiệm / IEC60335-2-24 Figure 102 Test Finger Probe Scratching Tool Tip HT-I26

Mã: 1209-10760 Danh mục: