Đầu dò chất thải thực phẩm 31 IEC61032 Hình 14, Đầu dò tiếp cận các bộ phận cơ khí nguy hiểm / Food Waste Probe 31 IEC61032 Figure 14 , Access Probe To Hazardous Mechanical Parts HT-I14

Mã: 1209-10370 Danh mục: