Dây / cáp Thiết bị kiểm tra ngọn lửa ngang / dọc ASTM D 5025 / Wire / Cable Horizontal / Vertical Flame Test Equipment ASTM D 5025 HVW-1

Thiết bị được thiết kế và sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn UL1581 và các yêu cầu liên quan. Nó có thể áp dụng cho dây và cáp thành phẩm, hoặc đường dây mềm để thực hiện thử nghiệm đốt 1060 theo chiều dọc và FT1, thử nghiệm đốt cháy cáp 1061, thử nghiệm đốt cháy 1080VW-1 (mẫu thử dọc), thử nghiệm đốt cháy mẫu ngang 1090 dây điện và 1100 mẫu thử ngang / Mẫu đốt FT2. Mục đích thử nghiệm là đánh giá khả năng cháy lan của dây điện hoặc đường dây mềm khi chúng cháy.

Mã: 1209-10020 Danh mục: