Thiết bị thử nghiệm khí độc khi cháy theo chuẩn NES 713 / Naval engineering standard 713 toxic index analysis chamber, Toxicity Index Test Chamber, NES

Máy thử này đo Chỉ số Độc tính bằng ppm trong buồng Tiêu chuẩn Kỹ thuật Neval khi xảy ra quá trình đốt cháy hoàn toàn bằng đầu đốt.

Mã: 1212-10680 Danh mục: