Thiết bị thử nghiệm điểm chớp cháy đểm đánh lửa cho dầu mỡ theo chuẩn TAG-621, ASTM D56, KS M 2010 / TAG Closed Cup Auto Flash Point Analyser, TAG Closed Tester, flash point and ignition p

Máy thử TAG tự động đo điểm chớp cháy và điểm bắt lửa của dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có điểm chớp cháy dưới 93 ℃.

Mã: 1212-10540 Danh mục: