Thiết bị thử nghiệm cháy nhựa, theo chuẩn UL 94, ASTM D 5048, ASTM D 3801, D 4804, ASTM D 4986, ISO 10351, ISO 1210, ISO 9772, 3 IEC 707 / Plastic Combustibility Tester

UL 94 đo các đặc tính cháy (sau ngọn lửa, sau khi phát sáng) bằng đầu đốt (đầu đốt tirrill H-5025 UL) khi mẫu thử nghiệm cháy trong thể tích bên trong của buồng là 0,864㎥ và được lắp đặt đèn bên trong để quan sát các đặc tính của mẫu và có lỗ thông gió có phát xạ quạt để loại bỏ khí cháy.

Mã: 1212-10510 Danh mục: