Thiết bị thử nghiệm mặt lạ bảo hộ theo chuẩn RPD-826, EN 145, EN 400, EN 1146, EN 13794 / Respiratory Protective Device Tester, RPD-826, Operation performance tester

Máy kiểm tra hiệu suất hoạt động là một hệ thống để thực hiện toàn diện kiểm tra tiêu chuẩn EU của thiết bị bảo vệ hô hấp. Nó hệ thống hóa quá trình thở thực tế của con người để kiểm tra thời gian hoạt động hợp lệ

Mã: 1212-10440 Danh mục: