Thiết bị thử nghiệm cháy lan cho cáp điện VFT-716, IEC 60332-3, KS C IEC 60332-3-10, 21 ~ 25 / Bunched Cable Vertical Flame Spread Tester

Thiết bị kiểm tra độ cháy lan dọc của cáp chùm phù hợp với các quy định liên quan của thiết bị kiểm tra dây tiêu chuẩn UL1685, GB18380.3 và thiết bị đốt cáp được thiết kế. Và phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60332-3-10, KS C IEC 60332-3-21 ~ 25 (A ~ Class D).

Mã: 1212-10310 Danh mục: