Máy kiểm tra độ bền của thiết bị điện tử, 3 trạm thử đồng thời 5701, 5703 / Auto Life Tester (Single Head & Three Heads) 5701, 5703

TEST THE MECHANICAL LIFE AND ELECTRICITY LIFE AT THE SAME TIME

Mã: 1211-10060 Danh mục: