IEC60320-1 Điều khoản 18.2 Hình 13 Thiết bị làm nóng bộ ghép để chịu nhiệt (TR-4) / IEC60320-1 Clause 18.2 Figure 13 Coupler Heating Device For Heat Resistance (TR-4)

Mã: 1209-17330 Danh mục: