BS1363-1 Hình 2 Máy kiểm tra ổ cắm độ bền cơ học / BS1363-1 Figure 2 Mechanical Strength Plug Socket Tester MST-1

Mã: 1209-16700 Danh mục: