IEC60695-2-10 Máy kiểm tra dây phát sáng mô phỏng ứng suất nhiệt gây ra bởi điều khiển nguồn nhiệt / IEC60695-2-10 Glow Wire Tester Simulates The Thermal Stress Caused By The Heat Source Con

Thiết bị này được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60695-2-10, IEC60695-2-13. Nó cũng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của UL746A. Thiết bị này mô phỏng ứng suất nhiệt gây ra bởi nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa, chẳng hạn như các phần tử phát sáng hoặc nguồn điện quá tải trong thời gian ngắn, áp dụng cho thử nghiệm nguy hiểm cháy đối với các sản phẩm điện và điện tử, thiết bị gia dụng và vật liệu, và cả được sử dụng cho thử nghiệm lửa của nguồn đánh lửa không có ngọn lửa để đo nhiệt độ bắt lửa, khả năng bắt lửa và chỉ số chịu nhiệt của dây phát sáng làm bằng các vật liệu liên quan.

Mã: 1209-16450 Danh mục: