Thiết bị thử nghiệm IEC chịu lực kéo để thử nghiệm độ giữ dây IEC60884 Hình 20, VDE0620 / Tensile Force IEC Test Equipment Apparatus For Testing Cord Retention IEC60884Figure 20, VDE0620 CR-

Mã: 1209-15800 Danh mục: