Thiết bị kiểm tra cáp mềm đã hoàn thiện Điều khoản 3.1 Hình 1 / Completed Flexible Cable Testing Equipment IEC60245-2 Clause 3.1 Figure 1 HDX1302

Máy thử cáp này bao gồm vật mang C (xem Hình 1 của IEC60245-2), hệ thống truyền động cho vật mang và bốn ròng rọc cho mỗi mẫu cáp cần thử nghiệm. Vật mang C đỡ hai ròng rọc A và B có cùng đường kính. Hai ròng rọc cố định, ở hai đầu của thiết bị, có thể có đường kính khác với ròng rọc A và B, nhưng cả bốn ròng rọc phải được bố trí sao cho mẫu nằm ngang giữa chúng. Vật mang điện thực hiện các chu kỳ (chuyển động tiến và lùi) trên khoảng cách 1 m với tốc độ không đổi là 0,33m / s giữa mỗi lần đảo chiều chuyển động. Một mẫu cáp mềm dài khoảng 5 m phải được căng trên các ròng rọc, mỗi đầu được tải bằng một quả nặng. Khối lượng của quả nặng này và đường kính của các ròng rọc A và B được cho trong bảng sau.

Mã: 1209-15600 Danh mục: