IEC61032 Hình 3 Que thử que thử đầu dò ngón tay C 2,5mm / IEC61032 Figure 3 Test Finger Probe Test Rod Probe C 2.5mm HT-I03 HT-I03T

Đầu dò này phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của đầu dò thử nghiệm IEC61032 C và IEC60529 đối với IP3 và IEC60065. Đầu dò que này nhằm xác minh khả năng bảo vệ con người khỏi việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ chống lại quyền truy cập bằng một công cụ.

Mã: 1209-15350 Danh mục: