Thiết bị kiểm tra thiết bị điện cặp nhiệt điện loại K để kiểm tra nhiệt độ tăng / K Type Thermocouple Electrical Appliance Tester For Temperature Rise Test HJ0601

Có thể thực hiện các thông số kỹ thuật phân phối khác nhau, số lượng điểm đo nhiệt độ và kích thước phác thảo theo các mẫu thử nghiệm thực tế.

Mã: 1209-15130 Danh mục: