Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy IEC60695, Điều khiển PLC bằng kim 0,5m³ – Bộ kiểm tra ngọn lửa / IEC60695 Flammability Testing Equipment , 0.5m³ Needle – Flame Tester PLC Control NF-2

Tiêu chuẩn này quy định thử nghiệm ngọn lửa hình kim để mô phỏng ảnh hưởng của ngọn lửa nhỏ có thể do các điều kiện sự cố, để đánh giá nguy cơ cháy bằng kỹ thuật mô phỏng.

Nó được áp dụng cho thiết bị kỹ thuật điện, các cụm và thành phần phụ của nó và cho các vật liệu cách điện rắn hoặc các vật liệu dễ cháy khác.

Mã: 1209-12620 Danh mục: